1.Dönem Şök Toplantı Tutanakları (YENİ)

1.DÖNEM ŞÖK TOPLANTI TUTANAKLARI

Şube öğretmenler kurulu, aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri de kurul toplantılarına davet edilebilir.

Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır.

Bu toplantılarda, kaynaştırma eğitimine karar verilmiş özel eğitim gerektiren öğrenciler için gerekli önlemler alınır.

Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul veya kurum müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de yapılabilir. 

* Şube Öğretmenler Kurulu Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar;

1. Her şube için, ayrı “Şube Öğretmenler Kurulu” toplantısı düzenlenir.
2. Alınan kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
3. Gündem maddeleri ile ilgili görüşülen hususlar ve alınan kararlar toplantı tutanağına yazılır.
4. Öğretmenlerin görüş ve önerileri toplantı tutanağına yazılır.
5. Toplantı tutanakları, toplantıya katılan öğretmenler tarafından imzalanır ve her öğretmen tutanağın bir örneğini yanında bulundurur.
6. Alınan kararlar, ayrıca Şube Öğretmenler Kurulu Karar Defterine yazılır ve tüm öğretmenler tarafından uygulanır.
7. Şube Öğretmenler Kurulu Karar Defterine yazılan kararlar, ( o sınıfta daha sonra ders okutmaya başlayan öğretmenler de dahil olmak üzere toplantıya katılmayan öğretmenler de dahil olmak üzere) o sınıfta ders okutan öğretmenler tarafından da okunur ve imzalanır.
8. Gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanılabilir.
9. Şube Öğretmenler Kurulu’nda görüşülen hususlar ve alınan kararlar okul idaresine bildirilir.